Inici Inici

Política de privacitat

1. Dades de l’empresa

En compliment d’allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial:

Copyset
P.A.E. Osona
c,/ Tarragona 16
08500 Vic
Barcelona
Espanya

copyset@copysetdigital.com

2. Objecte

Aquest lloc web (http://www.copysetdigital.com), propietat de Copyset, s’ha creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet a la informació corporativa i comercial de Copyset Digital.

El present avís legal té com a finalitat establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general d’aquest lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades i incloses en aquest avís legal. Copyset es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, els continguts i serveis d’aquestes disposicions d’accés i ús i, en general, de tots els elements que integrin el disseny i configuració del seu lloc web. Per aquest motiu, es recomana que l’usuari llegeixi detingudament les condicions generals cada cop que desitgi entrar en el lloc web per fer-ne ús, ja que poden sofrir algunes modificacions.

3. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del lloc web (en endavant els continguts) són propietat intel·lectual de Copyset o, en el seu cas, de tercers, excepte si s’especifica el contrari. A títol merament enunciatiu, s’inclouen en els continguts els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, software, vincles i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els seus codis font.

A més a més, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Copyset o, en el seu cas, de tercers, excepte si s’especifica el contrari.

L’usuari haurà de respectar sempre tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, de titularitat de Copyset o d’altres.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web.
En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posta a disposició, extracció, reutilització, retransmissió i ús de tota mena, per qualsevol mitjà o procediment, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels drets corresponents.

No obstant això, l’usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús personal, exclusiu i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, ni amb objectius de distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets abans esmentats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

4. Continguts

Copyset es reserva el dret d’actualitzar o modificar els continguts d’aquest lloc web sense previ avís.

Els continguts del lloc web, en especial les referències informatives, tècniques o publicitàries, excepte que s’indiqui expressament el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. Copyset es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del lloc web quan ho consideri adient, així com d’impedir o restringir l’accés de manera temporal o permanent.

5. Política de privacitat i protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, s’informa a l’usuari que les seves dades s’incorporaran a un fitxer de dades de Copyset amb la finalitat de complir amb el seu objecte social. L’usuari autoritza Copyset a utilitzar les seves dades personals amb finalitats informatives i comercials, i a enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis.

Copyset compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Copyset ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons el tipus de dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan se sol·liciti l’emplenament d’un formulari on es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari de la informació de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, i de la facultat de l’usuari per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Algunes de les pàgines del lloc web disposen de galetes, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que permeten que els nostres sistemes recordin l’idioma escollit, així com altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la seva primera sessió. Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que la seva única funció és personalitzar la navegació de la manera abans esmentada.

L’usuari tindrà dret a accedir, oposar-se, rectificar i/o cancel·lar les seves dades dirigint-se per escrit a Copyset, a l’adreça que consta en aquest document o per correu electrònic a copyset@copysetdigital.com.

6. Enllaços de tercers al lloc web de Copyset

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un enllaç des de la seva pàgina web al lloc web de Copyset haurà d’obtenir autorització prèvia de Copyset per escrit. A més a més, haurà de complir les obligacions següents:

L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, excepte si es compta amb l’autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap manera.

Queda prohibit de forma expressa establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través d’adreces d’Internet diferents de la d’aquest lloc web.
El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o fer ús de dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.

En cap cas es portaran a terme, des del lloc web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre Copyset, els seus empleats o els seus productes i serveis.

El remitent no podrà fer servir la marca gràfica o mixta, ni qualsevol altre signe distintiu de Copyset dins del seu lloc web, excepte en els casos autoritzats de forma expressa per Copyset.

7. Responsabilitat

En qualsevol cas, l’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Copyset pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès mitjançant aquest avís legal o, si escau, per les condicions particulars d’aplicació.

7.1 Accés al lloc webCopyset no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts a l’usuari causats per errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions que ocasionen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

7.2 Protecció de dades personalsCopyset garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, així com la implementació de les mesures de seguretat que estableix l’article 9 de la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

7.3 Qualitat del serveiL’accés al lloc web no implica l’obligació per part de Copyset de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’instruments adients per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

7.4 Els contingutsCopyset no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o altres amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través del lloc web.

7.5 Enllaços o linksEl servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, Copyset actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència adient.

En el cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a Copyset, d’acord amb el procediment i els efectes establerts a la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l'enllaç corresponent.

L’existència d’enllaços o links no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests enllaços, ni la recomanació, promoció o identificació de Copyset amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Copyset no coneix els continguts i serveis dels enllaços o links i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços o links ni de qualsevol altre dany que no sigui imputable directament a Copyset.

8. Legislació i jurisdicció aplicableAquestes condicions d’accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l'accés al lloc web, l'usuari i Copyset acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Barcelona), amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pugui correspondre.